Kathmandu Valley
Buddha Eyes

Buddha Eyes

Monkey Temple 2

Monkey Temple 2

The Feet Of Buddha

The Feet Of Buddha

The King Monkey

The King Monkey

Monkey Temple 4

Monkey Temple 4

Buddha and the Monk

Buddha and the Monk

Cute Child In Kathmandu

Cute Child In Kathmandu

Devi in 1986

Devi in 1986

Devotee and Ganesha

Devotee and Ganesha

Festival Time 2

Festival Time 2

Handicraft 3

Handicraft 3

Happy Nepali Children

Happy Nepali Children

Little Girl in Kathmandu

Little Girl in Kathmandu

Horns

Horns

Kala Bhairab

Kala Bhairab

Woman & Kala Bhairab

Woman & Kala Bhairab

Kathmandu Darbar Square

Kathmandu Darbar Square

Making Offering

Making Offering

Mask 3

Mask 3

Mask 6

Mask 6

Mask

Mask

Masks 3

Masks 3

Masks 4

Masks 4

Masks 5

Masks 5

Masks

Masks

Monkey Temple 3

Monkey Temple 3

Monkey Temple

Monkey Temple

Nepali Buddha

Nepali Buddha

Pasupadinath Ganesha

Pasupadinath Ganesha

Buddha Statue

Buddha Statue

Prayer Wheels

Prayer Wheels

Puppets

Puppets

Rich Begging woman.jpg

Rich Begging woman.jpg

Shiva and Paravarti.jpg

Shiva and Paravarti.jpg

Six Arm Mahakala

Six Arm Mahakala

Statue 2

Statue 2

Temples of Patan

Temples of Patan

Stone Garuda

Stone Garuda

Temple Bell

Temple Bell

Chenrezi 1

Chenrezi 1

Thanka 1

Thanka 1

Thanka 2

Thanka 2

VAJRASATTVA YABYUM with CONSORT

VAJRASATTVA YABYUM with CONSORT

Tibetan Box

Tibetan Box

Tibetan Spinning Wheel

Tibetan Spinning Wheel

Tibetans In Kathmandu

Tibetans In Kathmandu

Play That Horn 2

Play That Horn 2

Two Men

Two Men

Woman and Statues

Woman and Statues

Wood Carved Window

Wood Carved Window

Young Boy Ringing The Bell

Young Boy Ringing The Bell

Festival in Kathmandu 1

Festival in Kathmandu 1

Bisket Jatra Festival In Kathmandu

Bisket Jatra Festival In Kathmandu

Festival in Kathmandu

Festival in Kathmandu

Young Boys At A Festival

Young Boys At A Festival

Festival Time In Kathmandu 1

Festival Time In Kathmandu 1

religious hardware.jpg

religious hardware.jpg

sanskrit.jpg

sanskrit.jpg

Cymbals

Cymbals

scroll holders.jpg

scroll holders.jpg

Opium Pipes

Opium Pipes

FACES OF KATHMANDU HORZ.gif

FACES OF KATHMANDU HORZ.gif